O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

 

W 2007 roku Gmina Stare Miasto zainicjowała powstanie Stowarzyszenia A2 skupiającego  Gminy na terenach przy autostradzie na odcinku od Nowego Tomyśla do Dąbia. Uczestnikami pierwszego spotkania byli burmistrzowie z Nowego Tomyśla, Dąbia i Goliny oraz wójtowie ze Starego Miasta, Lądku, Rzgowa, Krzymowa oraz Kościelca. Po ustaleniu kierunku działań stowarzyszenia dołączyły jednostki samorządowe z Wrześni, Powiatu Wrzesińskiego, Słupcy, Powiatu Słupeckiego, Grodziska Wielkopolskiego, Strzałkowa, Nekli, Brudzewa, Trzciela, oraz Tuliszkowa.

Główne priorytety Stowarzyszenia skupiają się wokół promocji regionów położonych przy autostradzie A2 w celu zwiększenia liczby kontrahentów z inwestorami z kraju i zagranicy. Świeży kapitał biznesowy umożliwi napędzenie rozwoju gospodarczego, który będzie pozytywnie oddziaływał na strefę ekonomiczną, społeczną i kulturalną nie tylko 18 sołectw wchodzących w skład Stowarzyszenia, ale i całego województwa wielkopolskiego. Kolejne postulaty odnoszą się do modernizacji i rozbudowy dróg dojazdowych, niewątpliwie wpłynie to na komfort przemieszczenia się na tych terenach.

Stowarzyszenie współpracuje z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, współuczestniczy w wydarzeniach inicjowanych przez Urząd Marszałkowski, dlatego cały czas zdobywa potrzebną wiedzę do poszerzania bazy kontrahentów oraz zdobycia odpowiednich środków finansowych. Cykliczny udział w Targach Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes oraz Targach nieruchomości Expo Real w Monachium zapewnia docieranie z ofertą do inwestorów z dużym kapitałem oraz zapoznanie się z działaniami konkurencji europejskiej. Profesjonalne, merytoryczne przygotowanie przedstawicieli Stowarzyszenia podczas seminariów Forum Regionów oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych podczas targów krajowych Gmina – Salon Nieruchomości i Inwestycji Investfield, również ma na celu efektywne działania w kierunku rozwoju. A efekt synergii tak wielu podmiotów, przy jasno sprecyzowanym celu, może przynieść tylko pozytywne rezultaty.


Władze Stowarzyszenia


Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.

Zarząd jest organem wykonawczo - zarządzającym Stowarzyszenia.

 • Prezes Zarządu – Waldemar Grzegorek, Wicestarosta Wrzesiński
 • Skarbnik – Dariusz Puchała Wójt Gminy Stare Miasto
 • Sekretarz – Grażyna Kazuś Wójt Gminy Słupca
 • Członek Zarządu - Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
 • Członek Zarządu – Jacek Bartkowiak Starosta Słupecki
 • Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 • Przewodniczący – Mirosław Durczyński Burmistrz Miasta i Gminy Golina
 • Członek – Grzegorz Matuszak Wójt Gminy Rzgów
 • Członek – Danuta Mazur Wójt Gminy Krzymów

 

Członkowie Stowarzyszenia


 • Urząd Miejski Nowy Tomyśl
 • Urząd Gminy Lądek
 • Urząd Gminy Kościelec
 • Urząd Gminy Rzgów
 • Urząd Miejski Dąbie
 • Urząd Miasta i Gminy Golina
 • Urząd Gminy Krzymów
 • Urząd Gminy Brudzew
 • Urząd Miasta i Gminy Września
 • Urząd Gminy Strzałkowo
 • Urząd Miasta i Gminy Nekla
 • Urząd Gminy Stare Miasto
 • Starostwo Powiatowe Września
 • Starostwo Powiatowe Słupca
 • Urząd Gminy Słupca
 • Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski
 • Urząd Miejski Trzciel
 • Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

 

 

Statut Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska


 § 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Samorządowe A2 - Wielkopolska”, jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 roku Nr 79 poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 ze zm.).

§ 2

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Decyzję o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu

 § 3

 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Stare Miasto.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 § 4

 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wykorzystanie atrakcyjności terenów położonych wzdłuż autostrady A-2.
 • Promocja terenów przyległych do autostrady i wokół węzłów komunikacyjnych oraz dróg dojazdowych.
 • Promocja  firm znajdujących się na tych terenach.
 • Promocja gmin będących w Stowarzyszeniu.
 • Poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych.
 • Wspieranie działań mających na celu modernizacje i rozbudowę dróg dojazdowych do węzłów autostradowych, dla udostępnienia terenów przy tych drogach celem stworzenia nowych miejsc pracy.
 • Promocja oferty inwestycyjnej oraz jej atrakcyjności w kraju i zagranicą.
 • Wykorzystanie możliwości pozyskiwania środków pomocowych krajowych i zagranicznych.

 § 6

 Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:

Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu strategii maksymalnego wykorzystania wpływu autostrady A-2 na lokowanie się inwestorów w pasie autostrady
i terenach o dużej atrakcyjności inwestycyjnej,

Pomoc udzielana wszelkim podmiotom, a w szczególności organom samorządu terytorialnego w gromadzeniu funduszy na etapowy wykup i uzbrojenie gruntów pod inwestycje przy trasie autostrady,

Zabieganie o środki pomocowe zagraniczne oraz krajowych funduszy publicznych na realizację celów Stowarzyszenia,

Współdziałanie ze wszystkimi podmiotami, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego w przygotowaniu koncepcji, studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej i innych dokumentów niezbędnych dla pełnego przygotowania terenów do sprzedaży lub dzierżawy dla inwestorów zewnętrznych lub Członków Stowarzyszenia,

Współpraca z organami samorządów tworzących Stowarzyszenie,

Dbałość o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju na obszarach objętych działaniami Stowarzyszenia.

§ 7

Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być gminy, powiaty i województwa. Inne osoby prawne oraz osoby fizyczne mogą być Członkami Wspierającymi.

 § 8

Realizując swoje statutowe cele Stowarzyszenie opiera się na pracy Członków Stowarzyszenia. Może także zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 9

Przyjęcia nowego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje jego Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

Brać udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela,

Zgłaszać uwagi i wnioski,

Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

Reprezentować swoje interesy w pracach Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:

Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, w celu realizacji jego zadań statutowych,

Członkowie Zwyczajni zobowiązania są opłacać regularnie składki. Wysokość składki określona zostanie przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

Osoby prawne i fizyczne mogą zostać Członkami Wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowna uchwałę.

W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

Członek wspierający posiada całokształt uprawnień i obowiązków Członka Zwyczajnego wyszczególnionych § 10 i § 11 niniejszego statutu, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, w stosunku do członków wspierających stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia dotyczące członków zwyczajnych.

§ 13

Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.

Rezygnacja z członkostwa zwyczajnego następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi.

podstawa wykluczenia Członka Zwyczajnego może być wyłącznie:

działalność sprzeczna ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia lub

nieusprawiedliwione i uporczywe nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia lub

zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez co najmniej dwa okresy płatności.

Wykluczenie Członka Zwyczajnego może nastąpić mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględna większością głosów.

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

§ 15

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej,
a także na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednego Członka Zwyczajnego, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich Członków listami poleconymi co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym Członkowie Wspierający oraz zaproszeni goście.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • przyjmowanie nowych Członków Zwyczajnych,
 • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podjecie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wnoszonych przez Członków Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich.
 • Zmiana statutu, przyjmowanie, przyjęcia rezygnacji i wykluczanie Członków Zwyczajnych, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
 • Każdy Członek Zwyczajny reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela, który posiada jeden głos.

§ 18

Zarząd składa się z 5-7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • przyjmowanie nowych członków wspierających,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i 2 Członków.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zdać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 20

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

Do składania oświadczeń, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych oraz rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub Skarbnika.

§ 21

W razie zmniejszania się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu następuje uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy.

gminy partnerskie

Dołącz do najlepszych

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska skupiające 16 jednostek samorządowych łączy jeden wspólny cel, czyli promowanie i przyciągnięcie do siebie jak najwięcej inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Pokazali jak przyciągnąć inwestora

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji pn. „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora” zorganizowanej w dniu 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Targi China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 07-09 czerwca 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska zaprasza do udziału w V edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas targów China Homelife Show, Warsaw Expo w Nadarzynie, które odbędą się w dniach 07-09 czerwca 2016 roku, to największa tego typu impreza w Polsce.

Inwestycje Gmina

PRZEKONAJ SIĘ SAM

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 63 241 62 16
E-mail: biuro@a2wielkopolska.eu

Copyright © 2014 A2 wykonanie